Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 1 januar 2017

 

1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED

1.1  Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale. Intet salg til private.

1.2  Købers angivelse af særlige vilkår ved fremsendelse af ordre, anses ikke som en fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Præstmark A/S (herefter Præstmark) skriftligt har accepteret disse.

 

2. TILBUD, ORDRE OG VAREPRØVER

2.1  Aftale mellem Køber og Præstmark anses for indgået, når Præstmark har bekræftet ordren.

2.2  Annullering eller ændringer af en bekræftet ordre kan kun ske med Præstmark’s godkendelse.

2.3  Vareprøver under DKK 100,- leveres omkostningsfrit. Er vareprøven over DKK 100,- faktureres værdien, dog minimum DKK 300,- jfr. Afsnit 4.1

2.4  Intakte vareprøver kan efter aftale returneres inden for en aftalt periode, til kreditering af vareprøvens værdi.

 

3. PRISER

3.1  Alle priser er eksklusive moms, told, fragt, andre afgifter, gebyrer m.v.

3.2  Alle varer og ydelser, leveres til de på faktureringsdatoen gældende salgspriser.

 

4. FAKTURERING og FORSENDELSE

4.1  Præstmark fakturerer ikke varekøb for under DKK 300,-, ved varekøb herunder, lægges forskellen op til DKK 300,- på varen.

4.2  Alle leverancer er (EXW) AB lager Staktoften 1, 2950 Vedbæk, medmindre andet er aftalt, og forsendelse og risiko pålægges Køber, jfr. Incoterms 2010.

4.3  Alle fakturaer sendes elektronisk, ellers pålægges DKK 50,- i fakturerings gebyr.

 

5. BETALING OG RENTE

5.1  Medmindre andet er skriftligt aftalt, er købesummen forfalden til betaling jfr. de på fakturaen anførte betalingsbetingelser. Ved for sen betaling, vil Præstmark, fra forfaldsdagen, beregne sig morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned. Ved fortsat udestående betaling, vil Præstmark to gange fremsende skriftlig rykker med tillæg pr. gang af gebyr DKK 100,-, hvorefter krav om betaling uden yderligere varsel vil blive opkrævet ved inkasso for Købers omkostning.

5.2  Pålagte morarenter og gebyrer, vil blive afkrævet Køber uanset beløbets størrelse, jfr. den i punkt 5.1 anførte procedure.

 

6. RAMMEAFTALE

6.1  Med indgåelse af en rammeaftale, forpligter Præstmark sig til at levere til Køber, et i rammeaftalen fastsat antal til en fastsat pris i en fastsat periode, og Køber forpligter sig til at aftage fra Præstmark det i rammeaftalen fastsatte antal, til den fastsatte pris indenfor den fastsatte periode.

6.2  Ved en rammeaftales udløb, forpligter Køber sig til at aftage fra Præstmark det antal, der måtte restere at blive leveret ifølge aftalen, til den fastsatte pris. Såfremt Køber ikke ønsker levering af det resterende antal, er Præstmark berettiget til at afkræve af Køber den fulde værdi som det resterende antal beløber sig til.

6.3  Ved en eventuel forlængelse af rammeaftaleperioden, pålægges varens pris et finansieringstillæg, jfr. gældende satser.

 

7. EJENDOMSFORBEHOLD

7.1  Præstmark forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil endelig betaling for leverancen er sket.

 

8. LEVERINGSTID OG -STED

8.1  Leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af Præstmark.

8.2  Præstmark har intet ansvar for forsinkelser, uanset om Køber er berettiget til at hæve købet eller Dette gælder ethvert tab, forsinkelsen måtte forårsage.

8.3  Leveringsstedet er i mangel af anden særlig angivelse i ordrebekræftelsen Købers registrerede adresse.

 

9. PRODUKTKVALITET

9.1  Præstmark er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg og udformning af den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige af Køber angivne specifikationer.

 

10. REKLAMATION

10.1  Køber forpligter sig til, straks efter modtagelsen, at kontrollere leverancen. En eventuel reklamation skal ske senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. I tilfælde af skjulte fejl skal reklamationen ske umiddelbart efter at Køber er blevet bekendt med manglen eller skaden, og under alle omstændigheder senest 3 måneder fra modtagelsen. Præstmark har ret til at søge mangler eller skader afhjulpet ved omlevering og/eller afhjælpning.

 

11. RETURNERING

11.1  Returnering kan kun ske efter Præstmarks forudgående godkendelse.

11.2  Med mindre andet er skriftligt aftalt, fradrages 20% (dog minimum DKK 200,-) til dækning af Præstmarks omkostninger i forbindelse med returneringen. Returfragten påhviler Køber. Varer modtages kun retur i original emballage.

 

12. OVER-/UNDERLEVERING

12.1  For alle leverancer skal Køber acceptere afvigelser i forhold til det bestilte kvantum på +/- 10%.

 

13. ANSVAR FOR MANGLER

13.1  Præstmarks ansvar for mangler, herunder ansvar for rådgivning om produkter, deres anvendelse m.v., er begrænset til omlevering eller afhjælpning.

13.2  Præstmark påtager sig intet ansvar for, at det leverede produkt lovligt må anvendes til det pågældende formål. Køber har det fulde ansvar for anvendeligheden og brugen af varen, og Præstmark påtager sig ikke ansvaret for teknik, teknisk rådgivning eller anden service, med        mindre andet er skriftligt aftalt.

 

14. LOVVALG OG VÆRNETING

14.1  Enhver uenighed eller tvist mellem Præstmark og Køber afgøres ved Københavns Byret, idet Præstmark dog er berettiget til i stedet at indbringe sagen for, eller kræve sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København.

14.2  Enhver uenighed eller tvist afgøres efter Dansk ret.

Se vores nye produkter

Klik dig videre til oversigten over de nyeste produkter fra Mesan.

Lad dig inspirere til såvel dine nuværende – som dine fremtidige projekter.